Príručka pre airbrush (Harder&Steenbeck)

Čo by ste mali vedieť o pištoľách pre airbrush

 

Všetky pištole pre americkú retuš alebo airbrush sú presné nástroje. Ak máte docieliť optimálny výsledok pri práci s nimi, je nutné s nimi odborne zaobchádzať. To predpokladá ich podrobnú znalosť. Znalosť konštrukcie striekacej pištole a jej jednotlivých dielov je nutná pre vlastné zaobchádzanie s ňou, tak i pre základnú údržbu a prípadné drobné opravy ( výmena ihly a trysky, čistenie a pod.).

Pre údržbu a opravu striekacej pištole platí základné pravidlo – nikdy nezačať prácu pokiaľ ste nie si istý, že ju aj dokončíte. Ak nemôžete vyriešiť problém samy za pomoci zoznamu možných porúch, obráťte sa na svojho odborného dodávateľa.

 

OBSLUŽNÁ PÁČKA / SPÚŠŤ

Všetky modely pištolí pracujú buď na princípe takz. nezávislej dvojitej funkcie, alebo na princípe takz. kontrolovanej dvojitej funkcie. Nezávislá dvojitá funkcia umožňuje nezávislé ovládanie vzduchu a farby jedinou obslužnou páčkou – tlakom dolu sa spustí vzduch, stiahnutím páčky dozadu farba. Pritom platí, že čím viac sa stlačí páčka dole, tým viac prichádza do trysky vzduchu, čím viac sa stiahne dozadu, tým viac prichádza do trysky farby. Mnoho efektov typických pre airbrush umožňuje práve len nezávislá dvojitá funkcia. Cit, ktorý privádza do trysky farbu a vzduch v správnom pomere, je možné získať len častým cvičením.

Dobu, ktorá je nutná na získanie určitej praxe je možnú obmedziť, pokiaľ budeme pracovať s pištoľou riešenou na princípe kontrolovanej dvojitej funkcie. U tejto funkcie je použitý jediný smer pohybu ovládacej páčky, stiahnutím páčky dozadu. Pričom sa najskôr otvorí vzdušný ventil a pri ďalšom stiahnutí dozadu tryska s prívodom farby. Postup sa nedá obrátiť, obe funkcie sa dejú v závislosti jedna na druhej. Preto je táto funkcia nazývaná závislou dvojitou funkciou. Pre začiatočníka je tento spôsob obsluhy pištole menej problematický.

 

TLAK VZDUCHU

Pracovný tlak je 1-3 bary (1bar=1 atmosféra). Čím väčší je tlak, tým jemnejšie je farba rozprášená, ale taktiež o to je zložitejšia kontrola. Pri nízkom tlaku nie je možné dosiahnuť dokonalé rozprášenie farby. To je neskôr aj viditeľné na hotovej práci v podobe zrnitého vzhľadu. Pokiaľ je farba hustejšia, je nutné zvýšiť tlak. Pokiaľ váš zdroj tlaku nemá reguláciu tlaku, je nutné venovať zvýšenú pozornosť voľbe správnej konzistencie farby. Ak je východiskový tlak regulovateľný, doporučujeme skúšať striekanie pri tlaku 1-3 bary dokiaľ nebudete spokojný s výsledkom.

                                                                                                                    

PRÍPRAVA FARBY

Nech už použijete akúkoľvek farbu, musíte sa uistiť, že jej konzistencia je pre pištoľ vhodná.

Doporučuje sa rozriediť farbu buď vodou alebo príslušným riedidlom. Farba by mala mať približne konzistenciu mlieka. Je lepšie pripraviť si redšiu farbu a nanášať ju v niekoľkých vrstvách. To tiež uľahčí požadované odtiene farby. Mnohé dnes z ponúkaných farieb sú koncipované priamo ako farby pre airbrusch a sú dodávané v konzistencii zodpovedajúcej použitiu striekacej pištole.

RADA pre začiatočníkov: Vyskúšajte si najskôr pištoľ na vodou rozpustných farbách ako sú napr: akvarelové farby. Zaschnuté zvyšky farieb tak nespôsobia žiadne ťažkosti pri čistení usadenín v pištoli.

 

ZAČIATOK PRÁCE

U systému nezávislej dvojitej akcie platí nasledujúce zlaté pravidlo – so vzduchom začínaj, so vzduchom konči!!! Dôležité je najskôr otvoriť prívod vzduchu a potom opatrne ťahať pačku dozadu, aby sa pridala farba. V každom prípade je treba vyhýbať sa tomu, aby ste začali farbou, to znamená zatiahli páčku dozadu, bez toho aby bola stlačená dolu. farba by sa dostala na špičku ihly a ústie trysky a pri spustení vzduchu by spadla táto farba na predlohu a vytvorila machule. Preto je treba vždy najskôr stlačiť páčku dolu a potom až ťahať dozadu. Naopak pri ukončení striekania sa páčka najskôr posunie dopredu a potom až sa uvolní tlak, čím sa páčka dostane do pôvodnej polohy. U kontrolovanej dvojitej funkcie nie je nutné toto pravidlo dodržiavať. Tu stačí ťahať páčku dozadu dokiaľ sa neobjaví farba. Pritom platí čím viac sa páčka stlačuje dozadu, tým viac farby prichádza do trysky.

 

PRVÉ CVIČENIE

Aby ste získali cit pre ovládanie páčky, mali by ste najskôr striekať na prázdno. Naplnte pištol niekoľkými kvapkami farby (menej je lepšie ako príliš mnoho). Dbajte na to, aby ste mali hadičku prívodu vzduchu ovinutú okolo ruky, aby ste sa pri práci nezachytávali a nezadrhávali. Páčku kontrolujete ukazovákom. Pištol potom držte asi 7-8 cm kolmo nad vašou predlohou a jednoducho na ňu striekajte. Tak získate cit pre správanie vášho airbruschu. Ovplyvnite výsledok striekania tým, že vzdialite pištol od predlohy. Čím bližšie k papieru je pištoľ, tým je získana linka užšia a farebne silnejšia, čím viac pistoľ vzdialite tým je linka slabšia a širšia. Pokúste sa dávkovať množstvo farby tak slabo ako je len možné. Intenzívnejší farebný odtieň sa pokúste získať niekoľkonásobným nanášaním farby.

 

DOBRÝ TIP PRE ZÍSKANIE ROVNOMERNÝCH ČIAR

Pištoľ namierne trošku na stranu od miesta, kde má začínať pomyslená čiara. Spuste prievod vzduchu a pištoľ pohybujte v smere pomyslenej čiary. Až keď sa dostanete na miesto, kde má čiara začínať stiahnete páčku dozadu a spustíte prívod farby. Rovnako postupujete na konci kreslenej čiary. V bode, kde má čiara končiť prerušíte prívod farby, ale pištoľ pohybujete plynule ďalej.Až potom prerušíte i prievod vzduchu. 

 

ZRNITÉ EFEKTY

So striekacou pištoľou môžete nasledujúcim spôsobom dosiahnuť atraktívny zrnitý efekt. U pištolí so šrobovacou tryskou odstránite opatrne chránič trysky a ihly. Potom striekajte bez oboch krytoch. Pritom pozorne dbajte, aby ste nepoškodili odkrytú špičku ihly. Pomocou väčšieho a menšieho tlaku môžete dosiahnuť rozdielne zrnité efekty. Skúste to niekoľko krát taktiež s rôznymi farbami. Pre pištole s nasúvanými tryskami sú k dispozícií špeciálne trysky pre zrnité efekty, ktoré sa našrobujú miesto krytu trysky a ihly. Podľa toho ako ďaleko sú ako ďaleko sú našrobované a podľa sily tlaku vzruchu vznikajú rôzne hrubé nastriekané farebné plochy.

  

ČISTENIE PIŠTOLE

Najčastejšie problémy pri používaní striekacej pištole majú súvislosť s jej nedostatočným čistením. Nečisté výsledky striekania alebo ucpané trysky sú spôsobené práve nedostatočným a nepravidelným čistením. Striekacia pištoľ musí byť vymytá pri každej zmene farieb vodou, čističom alebo odpovedajúcim riedidlom. Farbu nechávajte v nádržke len veľmi krátku dobu. Pred pracovnou prestávkou pištoľ bezpodmienečne vymyte. Zvlášť u farieb obsahujúcich pigment ( napr. akrylové farby) sa zostatky farieb usadzujú ako na ihle tak na stenách krytu ihly. Podľa druhu používanej farby musí byť ihla a kryt ihly čistený.

 

Pri čistení je treba postupovať takto :

1-      Najskôr vyprázdniť (vystriekať) nádržku na farbu a dôkladne ju vypláchnuť. Potom uvolniť upevňovací šrob ihly, ihlu vytiahnuť a jej špičku opatrne otrieť tampónom do čista. Ihlu pritom otáčame.

2-      Do nádržky na farbu dať niekoľko kvapiek vody alebo čističa.

3-      Dôkladne vytrieť nádržku vatovým tampónom.

4-      Zostatky čističa dôkladne vystriekať.

5-      Kryt ihly odšrobovať a z vnútra vyčistiť tampónom namočeným do vody alebo čističa.

6-      Viečko ihly našrobovať.

7-      Ihlu znovu opatrne nasunúť. Pozor pri zavádzaní – len zľahka tlačiť proti tryske. Potom zaaretovať šrobom upevňujúcim ihlu.

8-      Na záver celej operácie ešte raz prefúknuť čističom.

 

- čistenie tiež nájdete medzi našími článkami na tomto linku

 

PRESTAVOVACIA SADA

U väčšiny striekacích pištolí možno využiť prestavovaciu sadu, ktorá obsahuje ihlu, trysku a držiak trysky. Pri prestavbe je treba vymeniť všetky uvedené diely! Pomocou tejto sady môžeme zväčšovať, či zmenšovať maximálnu šírku nástreku a citlivosť pri striekaní najtenšej linky.

 

TO NAJLEPŠIE NAKONIEC

Nikdy neukládajte pištoľ ani keby ste ju poriadne vyčistili. Zaschnuté zostatky farby spôsobujú často trvalé poškodenie alebo dokonca znemožnenie jej použitia. U neudržovaných, nečistených pištolí zaniká nárok na uplatnenie záruky.