Obchodné podmienky

A ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

-Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

Eskaweb, s.r.o.
Brišovka 925
Oravská Lesná
029 57

IČO: 46 490 507
DIČ: 2820011326
IČ DPH: SK2820011326

Firma zapísaná v OR na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 55890/L.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Fio banka,a.s,  2600210430/8330

Mail: info@airbrushshop.sk

(ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho AirbrushShop.sk.

-Kupujúci  je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.airbrushshop. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.airbrushshop.sk sú záväzné.

- Kupujúci svojou záväznou objednávkou súhlasí s týmito obchodnými a aj s reklamačnými podmienkami internetového obchodu www.airbrushshop.sk


Dodanie tovaru a dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

Tovar bude kupujúcemu dodaný do 2-4 dní od zadania objednávky. Avšak vyhradzujeme si právo na dodanie tovaru do 10 pracovných dní od zaslania objednávky, pri tovare, ktorý nie je na sklade. V niektorých prípadoch sa doba dodania môže predlžiť na 20 dní. O tejto situácii budeme zákazníka informovať mailom alebo telefonicky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si zásielku a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.


Doprava a cena

-Tovar zasielame Slovenskou poštou a kuriérskou službou DPD.

Cena dopravy Slovenskou poštou: - pri platbe na dobierku 4€

                                                          - pri platbe vopred prevodom na účet 3€

 

Cena dopravy kuriérskou službou DPD: - pri platbe na dobierku 5€

                                                                 - pri platbe prevodom naúčet 5€

 

Pri objednávkach odosielaných mimo Slovenskú republiku, alebo po dohode so zákazníkom si vyhradzujeme právo upravovať cenu dopravy individuálne.

Pri objednávke, odoslanej poštou, s hodnotou tovaru do 10 euro, bude účtovaná suma poštovného 3 eura aj pri platbe prevodom na účet.


Záruka a reklamačné podmienky

- Na všetok tovar predávaný cez internetový obchod www.airbrushshop.sk, poskytujeme plnú záruku 2 roky. Na striekacie pištole Fengda dávame rozšírenú záruku až 3 roky. Na striekacie pištole Harder a Steenbeck a Iwata je záruka 5 rokov. Za oprávnené reklamácie preberáme plnú zodpovednosť a budeme ich riešiť k Vašej čo najvyššej spokojnosti. Výnimkou je iba tovar, u ktorého životnosť je kratšia ako zákonná lehota pre dĺžku záruky (tesnenia, ihly...a pod.)

Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ihneď po jeho doručení.  Ak je zistené mechanické poškodenie obalu, kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru. V prípade poškodenia tovaru je povinný  vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu alebo na Slovenskej pošte ešte pri preberaní tovaru!
Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca a u neho si tiež bude kupujúci uplatňovať škodu. Kupujúci je povinný si pred prvým použitím výrobku preštudovať návod na obsluhu. V prípade, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku nesprávneho použitia, zodpovednosť nesie vždy kupujúci.
Záruka je obmedzená iba pre bežné opotrebovanie veci alebo dielov ich používaním. Kratšia životnosť niektorých výrobkov alebo dielov nemožno považovať za vadu a teda ich nie je možné ani reklamovať.

Pri reklamácii musíte tovar dodať kompletný, tak ako Vám bol doručený od predávajúceho na náklady odosielateľa. Tovar neposielajte späť na dobierku, táto nebude vyzdvihnutá. Pokiaľ bude doručený tovar nekompletný, zašleme Vám ho späť s požiadavkou na úhradu poštovného. K tovaru musí byť priložená originál alebo fotokópia faktúry. Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru na našu adresu. O priebehu reklamácie budete informovaný telefonicky, mailom alebo písomnou formou listom.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ak tovar vráti najneskôr do 14 dní od doručenia nepoškodený, nepoužitý a zabalený v originálnom obale. Pričom rozhoduje dátum doručenia a dátum odoslania na pečiatke Slovenskej pošty. Tovar sa musí poslať doporučene, nie na dobierku. Dobierka nebude prevzatá. K objednávke musí byť priložená kópia faktúry a formulár pre "odstúpenie od zmluvy". Ak uz bola objednavka uhradená, predavajúci je povinný vrátiť plnú kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do 14 dní.Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.airbrushshop.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinného od 01.07.2013)

Vašu spokojnosť s nákupom zistujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame za každým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných ponúk alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej zpetnej väzby a analýz našeho tržného postavenia využívame zpracovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovu adresu.

Záverečné ustanovenia


Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2015

 

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Eskaweb,sro, Brišovka 925, Oravká Lesná 02957, IČO: 46490507. (ďalej len: "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Eskaweb,sro, Brišovka 925, Oravká Lesná 02957

  • email: info@airbrushshop.sk

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

 3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 1. Správca uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

  • zaisťujúce marketingové služby

 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.